O nemocnici

Nemocnice čáslav » O nemocnici

Povinné informace zveřejněné v souladu se zákonem č. 106/199 Sb. „O svobodném přístupu k informacím“.

Městská nemocnice Čáslav

Kontakt: Jeníkovská 348, 286 01  Čáslav

 • Telefon: +420 327 305 170
 • Fax: +420 327 314 172
 • E-mail: pavla.remesova@nemcaslav.cz
 • ID datové schránky: 7z5xnzv
 • facebook.com/nemocnicecaslav/
 • Číslo účtu: 9138161/0100
 • IČ: 00873764
 • DIČ: CZ00873764
 • zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu Pr.vložce č. 1640

Spádová oblast nemocnice:  město Čáslav a přirozená spádová oblast, část Pardubicka, Chrudimska, Havlíčkobrodska, cca 40 000 obyvatel, v letních měsících se zvyšuje na cca 50 000 obyvatel

Zřizovatel : Město Čáslav

Uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Lůžková oddělení:  interní, chirurgické, gynekologicko-porodnické, dětské, geriatrie
Nelůžkové oddělení : ARO
Ambulance:  příjmové a odborné
Komplementy:  radiodiagnostické, rehabilitační, laboratoře – oddělení klinické biochemie, hematologicko-transfuzní oddělení

Městská nemocnice Čáslav  je příspěvkovou organizací Města Čáslav, vystupující v právních vztazích svým jménem a nesoucí odpovědnost z těchto vztahů plynoucích, zřízena na základě Zřizovací listiny podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a podle ust. § 27 odst. 2 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydané Městem Čáslav, zastoupeným starostou JUDr. Vlastislavem Málkem.

Hlavní účel a předmět činnosti organizace
Organizace poskytuje zdravotní služby v zájmu občanů města a vymezené spádové oblasti, poskytuje sociální služby, zajišťuje činnost transfuzní služby. Předmět činnosti odpovídá udělení oprávnění k poskytování zdravotních služeb vydaného příslušným úřadem. Organizace poskytuje zdravotní péči preventivní, diagnostickou, dispenzární, léčebnou, rehabilitační, ošetřovatelskou, včetně poskytování zdravotnické dopravní služby. Zdravotní péče je poskytována formou ambulantní, lůžkové a jednodenní péče. Zabezpečuje sociální služby dle § 52 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění.

Statutární orgán a způsob vystupování jménem organizace
Statutárním orgánem nemocnice je Mgr. MUDr. Dita Mlynářová, LL.M. - ředitelka nemocnice, jmenována Radou Města Čáslav.

Organizační struktura ► zde

Žádosti o informace
Žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím  může podat fyzická nebo právnická osoba formou ústní nebo písemnou na adresu Městské nemocnice Čáslav:

 • písemně na sekretariát ředitele, Jeníkovská 348, 286 01  Čáslav
 • elektronicky na adresu sekretariat.reditele@nemcaslav.cz
 • prostřednictvím datové schránky – ID: 7z5xnzv
 • ústně nebo telefonicky na sekretariátu ředitele – takto podané žádosti se vyřizují neformálním způsobem a neevidují se

Městská nemocnice Čáslav neposkytuje informace zcela nebo zčásti ze zákonných důvodů (např. ochrana osobních údajů, obchodní tajemství, ochrana utajovaných informací), vydá ředitel MN Čáslav ve lhůtě do 15 dnů od podání žádosti rozhodnutí o neposkytnutí informace nebo její části.

Opravný prostředek lze podat ve lhůtě do 15 dnů od doručení rozhodnutí:

 • písemně na sekretariát ředitele
 • elektronicky na adresu sekretariat.reditele@nemcaslav.cz
 • prostřednictvím datové schránky – ID:7z5xnzv
 • pokud MN odvolání sama nevyhoví předloží jej Městskému úřadu Čáslav

Příjem žádosti:

 • den podání žádosti je shodný s dnem obdržení Městskou nemocnicí Čáslav  

Žádost musí obsahovat:

 • zřejmé označení Městské nemocnice Čáslav
 • že se jedná o žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
 • fyzická osoba uvede jméno, příjmení, datum narození, adresu místa bydliště
 • právnická osoba uvede název, IČO, adresu sídla a adresu pro doručování, rozumí se též elektronická adresa

Brání-li nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti vyzve MN žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti k doplnění, nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů od jejího doručení, bude žádost odložena.

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaké informace je požadována, je formulována příliš obecně,  vyzve MN žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti k upřesnění žádosti, neupřesní-li žadatel této výzvě do 30 dnů od jejího doručení, rozhodne MN o jejím odmítnutí.

V případě, že se požadované informace nevztahují k působnosti MN, žádost se odloží a tato odůvodněná skutečnosti bude sdělena do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli.

Městská nemocnice poskytne požadovanou informaci do 15 dnů od přijetí žádosti nebo od jejího doplnění či upřesnění. Lhůta může být ze závažných důvodů prodloužena, avšak maximálně o 10 dnů. O prodloužení lhůty s odůvodněním bude žadatel včas a prokazatelně informován.

Městská nemocnice Čáslav neposkytuje informace dle § 11 zákona 106/1999 Sb.:

 • vztahující se k vnitřním nebo personálním předpisům
 • týkající se osobních údajů
 • označené v souladu s právními předpisy za utajovanou skutečnost
 • související s probíhajícím trestním řízením
 • týkající se rozhodovací činnosti soudů
 • označené dle zákona za obchodní tajemství
 • jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí
 • jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí

Sazebník úhrad za poskytování informací :

Rozsáhlé vyhledávání informací100,- Kč za každých započatých 30 min
Kopie A4 jednostranná černobílá2,- Kč
Kopie A4 dvoustranná černobílá3,- Kč
Odeslání informace poštoudle platného ceníku České pošty, s. p

Přehled žádostí a odpovědí ► zde

Přehled nejdůležitějších předpisů k řízení Městské nemocnice Čáslav:
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů
Zákon č. 18/1997 Sb., atomový zákon
Vyhláška č. 307/2002 Sb. o radiační ochraně, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Všechny uvedené právní předpisy jsou používány ve znění pozdějších předpisů a jsou k dispozici ve Sbírce zákonů České republiky.

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ