Povinnosti pacienta

Nemocnice čáslav » Pacient » Povinnosti pacienta

Pacient je povinen při poskytování zdravotních služeb dodržovat:

 • Domácí řád zdravotnického zařízení.
 • Prokázat před zahájením zdravotnické služby platnost dokladu zdravotního pojištění a totožnost.
 • Navržený individuální léčebný plán, pokud s ním pacient vyslovil souhlas.
 • Při poskytování zdravotní služby pravdivě informovat lékaře o dosavadním vývoji. zdravotního stavu, infekčních nemocech, požívání návykových látek a dalších skutečnostech podstatných pro poskytování zdravotních služeb.
 • Dietní opatření související s léčebným režimem.
 • Účastnit se lékařských a ošetřovatelských vizit.
 • Být přítomen v době podávání léků a užívat je dle předpisu lékaře.
 • Účastnit se indikovaných léčebných procedur.
 • Nepožívat během hospitalizace alkohol a jiné návykové látky a podrobit se na základě rozhodnutí ošetřujícího lékaře v odůvodněných případech vyšetřením, prokazující, zda je nebo není pacient pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.
 • Uhradit zdravotnické služby dle platného ceníku, pokud nejsou nebo jsou jen částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a byly poskytnuty se souhlasem pacienta.
 • Nerušit ostatní pacienty a jejich léčebný režim hlukem, nevhodným a agresivním chováním.
 • Oznamovat personálu ve službě odchod z oddělení.

V případě, že pacient svévolně opustí oddělení, kde je hospitalizován, opakovaně závažným způsobem naruší dodržování léčebného režimu, odmítá zásadním způsobem spolupráci, a toto chování není způsobeno duševní poruchou nebo jinými závažnými důvody, může být péče předčasně ukončena, pokud by okamžitým přerušením péče nebylo ohroženo vážným způsobem jeho zdraví.

Máte dotaz? Napište nám přes on-line formulář.

ON-LINE FORMULÁŘ